Paginacija

HITNA STANJA U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI
HITNA STANJA U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI
Doroteja Furač
Hitna stanja u ordinacijama dentalne medicine ne događaju se tako često, ali kada se dogode, važno ih je znati prepoznati kako bi se pravovremeno započelo s njihovim liječenjem. Većinom se događaju zbog stresa i straha od boli. Mogu se javiti kao komplikacija osnovne bolesti te kao reakcije na određene lijekove koji se koriste tijekom zahvata. Najčešća hitna stanja u ordinacijama dentalne medicine su: sinkopa, alergijska reakcija, hipoglikemija, gušenje i aspiracija te...
HOLISTIĈKI PRISTUP U REGULACIJI TJELESNE TEŽINE
HOLISTIĈKI PRISTUP U REGULACIJI TJELESNE TEŽINE
Doris Ravnjak
Metoda lijeĉenja u medicini koja smješta pojedinca u središte dogaĊanja i obuhvaća njegovo tijelo, um i duh za postizanje optimalnog zdravlja je holistiĉki pristup. To je sloţeni pristup koji podrazumijeva angaţiranje pojedinca, vrijeme za uklanjanje simptoma, promjenu navika, stavova i naĉina ţivota. Promjene se odvijaju polako, uravnoteţene su i imaju bolje rezultate. Primarni cilj holistiĉke medicine je uspostavljanje fiziĉke, emocionalne i duhovne ravnoteţe koji su...
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU NA HEMODIJALIZI
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU NA HEMODIJALIZI
Natalija Božičković
Cilj ovog rada je prikazati važnost holističkog pristupa u zdravstvenoj skrbi hemodijaliziranih pacijenata, budući je takav pristup bitan čimbenik pri uspostavi pozitivnog terapijskog procesa u radu medicinske sestre i bolesnika. Uloga medicinske sestre u holističkom pristupu je nezamjenjiva budući da bolesnik od nje kao ravnopravnog člana terapijskog tima dobiva jasne upute, stručnu pomoć o novonastalom stanju i na takav se način lakše suočava s vlastitom bolesti, ulažući i...
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU S DEPRESIJOM
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU S DEPRESIJOM
Gabrijela Cukrov-Renčić
Cilj ovog rada je prikazati važnost holističkog pristupa u zdravstvenoj skrbi bolesnika koji boluju od depresije. Vodeći se smjernicama dostupnim iz elektroničkih baza podataka iz razvijenih zemalja, poput Sjedinjenih Američkih Država, u kojima medicinske sestre imaju mogućnost uključivanja u holistička udruženja, u kojima dobivaju šire znanje i edukaciju o holističkom pristupu i holističkoj skrbi u provođenju zdravstvene skrbi bolesnika. Sukladno podacima Svjetske zdravstvene...
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU SA SRČANOM DEKOMPENZACIJOM
HOLISTIČKI PRISTUP BOLESNIKU SA SRČANOM DEKOMPENZACIJOM
Blaženka Mazzanti
Srce (lat. Cor) je mišićni organ, veličine stisnute ljudske šake, koji pumpa krv kroz krvne žile cirkulatornog sustava. Krv opskrbljuje tijelo kisikom i hranjivim tvarima te pomaže u uklanjanju metaboličkog otpada. Kada govorimo o fiziologiji, nju dijelimo na fiziološku ulogu srca, koja je osiguravanje cirkulacije, i samu fiziologiju srca, a to su srčani ciklus i električna provodljivost srca. Srčana dekompenzacija (zatajenje srca ili srčana insuficijencija) je stanje u kojem...
HOLISTIČKI PRISTUP DJECI S DOWNOVIM SINDROMOM
HOLISTIČKI PRISTUP DJECI S DOWNOVIM SINDROMOM
Helena Zoretić
Downov sindrom obilježje je najčešće genetske greške u jezgri svake stanice. Sindrom je vrlo kompleksan te je za provedbu uspješnog liječenja potrebno sastaviti multidisciplinarni tim koji se sastoji od medicinskih sestara, liječnika, psihologa, rehabilitatora, logopeda, i edukacijskog rehabilitatora. Dijagnoza se može postaviti još za vrijeme trudnoće, ali i pri samom porodu zbog specifičnosti u izgledu djeteta. Već u rodilištu medicinske sestre imaju veliku ulogu u edukaciji...
HOLISTIČKI PRISTUP DJETETU KAO KIRURŠKOM BOLESNIKU
HOLISTIČKI PRISTUP DJETETU KAO KIRURŠKOM BOLESNIKU
Ana Živulić
Holizam kao filozofiji „mjesto“ je u sestrinstvu jer je filozofski identitet sestrinstva zasnovan na jedinstvenoj interakciji između medicinske sestre i bolesnika/bolesnog djeteta koje mora biti podržano holističkim pristupom. Holistički pristup direktno utječe na djetetovu sigurnost i zdravlje, poboljšanje njegovih „dobrih“ strana kao ličnost, samopoštovanje i samopouzdanje, ali i na kvalitetu života. Dijete u bolnici pokazuje različite reakcije ovisno o svojoj dobi,...
HOLISTIČKI PRISTUP KOD GASTROENTEROLOŠKIH BOLESNIKA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI
HOLISTIČKI PRISTUP KOD GASTROENTEROLOŠKIH BOLESNIKA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI
Ervina Saračević
Upalne bolesti crijeva (Inflammatory Bowel Disease) označavaju kronične upalne bolesti crijeva koji mogu zahvatiti čitavu probavnu cijev (Crohnova bolest) ili samo debelo crijevo (ulcerozni kolitis), ali može zahvatiti i druge ekstraintestinalne organe poput jetre i gušterače. Upalne bolesti crijeva (Crohnova bolest i ulcerozni kolitis) predstavljaju veliki izazov u sestrinskoj praksi zbog kroničnog tijeka i načina liječenja samih bolesti. Crohnova bolest i ulcerozni kolitis su...
HOLISTIČKI PRISTUP OSOBI S ALZHEIMEROVOM BOLESTI
HOLISTIČKI PRISTUP OSOBI S ALZHEIMEROVOM BOLESTI
Petra Kuna
Alzheimerova bolest je neizlječiva, uzrokuje propadanje mozga, kako napreduje dovodi do gubitka pamćenja, te do promjena osobnosti i ponašanja osobe koja je oboljela . Bolest koja iscrpljuje obitelj i samog oboljelog. Početni znakovi su zaboravljivost, dezorijentiranost u vremenu i prostoru, osobe nisu u mogućnosti da žive samostalno, te su ovisne o skrbi i njezi druge osobe. Postanu socijalno izolirani zbog svog ponašanja koje je društvu neprihvatljivo. Znakovi i simptomi:...
HOLISTIČKI PRISTUP PACIJENTU SA MALIGNIM OBOLJENJEM PROSTATE
HOLISTIČKI PRISTUP PACIJENTU SA MALIGNIM OBOLJENJEM PROSTATE
Monika Biruš
Bolesti prostate, anatomski položaj prostate, dijagnostika, odabirne metode liječenja, tumorski markeri, pristup operacionom polju, komplikacije rane i kasne, inkontinencija, erektilna disfunkcija, krvarenje, infekcija, striktura uretre, epididimitis. Holizam u zdravstvenoj njezi i skrbi, holizam i njegova interakcija u sestrinstvu, uključujući ostale vrste pomoći na psihološkoj, fizičkoj, ekonomskoj i društvenoj razini. Holizam kao univerzalni način spajanja i preklapanja...
HOLISTIČKI PRISTUP PREMA RODITELJIMA NEDONOŠČADI TIJEKOM HOSPITALIZACIJE NJIHOVA DJETETA
HOLISTIČKI PRISTUP PREMA RODITELJIMA NEDONOŠČADI TIJEKOM HOSPITALIZACIJE NJIHOVA DJETETA
Tamara Sertić
Cilj ovog rada je istražiti i ocijeniti razinu poznavanja terminologije holizma, njegove primjene u svakodnevnom radu medicinskih sestara i medicinskih tehničara te koliko holistički pristup utječe na spremnost roditelja pri dolasku njihova djeteta kući. Istraživanje je obuhvatilo 227 ispitanika i provedeno je online anketom koja je sadržavala 22 pitanja od kojih je jedno bilo otvorenog tipa. Postavljene su dvije hipoteze o holističkom pristupu prema roditeljima nedonoščadi...
HOLISTIČKI PRISTUP PRI LIJEČENJU I ZDRAVSTVENOJ SKRBI KOD BOLESNIKA S KRONIČNIM BUBREŽNIM ZATAJENJEM KOJI VRŠI POSTUPKE PERITONEALNE DIJALIZE
HOLISTIČKI PRISTUP PRI LIJEČENJU I ZDRAVSTVENOJ SKRBI KOD BOLESNIKA S KRONIČNIM BUBREŽNIM ZATAJENJEM KOJI VRŠI POSTUPKE PERITONEALNE DIJALIZE
Ksenija Jozić
Holizam (grč. holos sav, cio) predstavlja načelo prema kojemu živo biće predstavlja cjelinu, nesvodljivu na dijelove. Već je Hipokrat(prije gotovo 2.500 godina)zastupao tezu da “najprije treba liječiti dušu, a tek onda tijelo” te da bolesniku treba “ponuditi najprije riječ, a tek nakon toga i lijek” Suvremena medicina je svjesna činjenice da se liječi čovjek, a ne bolest, to nam pokazuje i činjenica da se kod iste bolesti koju imaju različiti ljudi ne postižu isti...

Paginacija