završni rad
POLIMORFIZAM rs689466 U GENU PTGS2 ZA CIKLOOKSIGENAZU-2 I OVISNOST O PUŠENJU U BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM I SHIZOAFEKTIVNIM POREMEĆAJEM

Petra Posavec (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
Katedra za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku