Pages

KVALITETA ŽIVOTA STUDENTA SESTRINSTVA FZSRI-A
KVALITETA ŽIVOTA STUDENTA SESTRINSTVA FZSRI-A
Franka Grgurić
Cilj istraživanja bio je uvid u kvalitetu života studenata sestrinstva Fakulteta zdravstvenih studija. Istraživanje je provedeno anonimnim anketama u vremenskom periodu od ožujka do svibnja 2019. godine. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 143 studenta, od čega je 85 redovnih, 33 izvanredna i 25 diplomska studenta stručnog studija sestrinstva. Podatci su obrađeni deskriptivnom statistikom u Microsoft Excelu. Anketa se sastojala od općeg djela, te od ispitivanja same kvalitete...
KVALITETA ŽIVOTA U OBOLJELIH OD LIMFOMA I KRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE
KVALITETA ŽIVOTA U OBOLJELIH OD LIMFOMA I KRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE
Antonela Trobentar
U cilju ispitivanja različitih aspekata kvalitete života bolesnika s limfoproliferativnim zloćudnim bolestima, standardiziranim upitnicima prikupljeni su podaci od 51 bolesnika. Od toga 6 bolesnika (11,7%) oboljelih od Hodgkinovog limfoma (HL), dvadeset i osam (54,9%) od NHL visokog stupnja malignosti (HG-NHL), osmero (15,7%) od NHL niskog stupnja malignosti (LG-NHL) te njih devet (17,7%) od kronične limfocitne leukemije (CLL). Rezultati su statistički analizirani hi-kvadrat testom za...
Korelacija debljine i tjelesne aktivnosti radno aktivne populacije Koprivničko-križevačke županije
Korelacija debljine i tjelesne aktivnosti radno aktivne populacije Koprivničko-križevačke županije
Suzana Šestak
Preporuke za zdrav život i održavanja zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije navode tjelesnu aktivnost kao imperativ pojedinca koji stremi ka dobrom zdravlju. Debljina je bolest globalnih razmjera, ona ima medicinsku dijagnozu u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti. Ta bolest ovisi o tjelesnoj aktivnosti pojedinca te životnim navikama te osobe. Najraširenija metrika za mjerenje debljine je Indeks tjelesne mase, zato jer je to mjerenje vrlo jednostavno, time i široko...
LABORATORIJSKE I KLINIČKE OSOBINE BOLESNIKA LIJEČENIH ZBOG SEPSE U KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI KBC RIJEKA U RAZDOBLJU 2013. - 2017.
LABORATORIJSKE I KLINIČKE OSOBINE BOLESNIKA LIJEČENIH ZBOG SEPSE U KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI KBC RIJEKA U RAZDOBLJU 2013. - 2017.
Maja Stankovič
Cilj ovoga rada je prikazati laboratorijske i kliničke pokazatelje sepse u pacijenata liječenih u Klinici za infektivne bolesti KBC Rijeka u razdoblju 2013. – 2017., njihovu spolnu i dobnu zastupljenost te mogući utjecaj kroničnih bolesti na oboljenje i ishod sepse, kao i utvrditi najčešću etiologiju sepse u ispitanika. Sepsa je sistemski upalni odgovor organizma na infekciju. Kako bi se postavila sumnja na infekciju, trebaju biti zadovoljena barem dva od sljedećih znakova:...
LIJEČENJE BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE NA ODJELU INTENZIVNOG LIJEČENJA
LIJEČENJE BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE NA ODJELU INTENZIVNOG LIJEČENJA
Sanja Komušanac
Cilj rada je prikazati patogenezu, dijagnostiku, liječenje i prevenciju bubrega te način liječenja na odjelu intenzivnog liječenja. Uvodni dio rada obrađuje rad u odjelu intenzivnog liječenja, ustroj posla, potreban kadar te težinu bolesnika koji se liječe u odjelu intenzivnog liječenja. Nadalje rad opisuje bubreg, njegovu anatomiju i fiziologiju te funkcije koje obavlja. Rad govori o razlikama između akutnog i kroničnog bubrežnog zatajenja, koji bolesnici imaju...
LIJEČENJE KUĆNIM KONCENTRATOROM KISIKA
LIJEČENJE KUĆNIM KONCENTRATOROM KISIKA
Tamara Dundović
Hipoksemija je jedan od čestih uzroka smrti u zemljama u razvoju. Međutim, troškovno učinkoviti načini za rješavanje hipoksije i hipoksemije su zanemareni u trenutnim globalnim strategijama. Istraživanja su pokazala da poboljšana opskrba kisikom i rano otkrivanje hipoksije drastično smanjuje stopu smrtnosti. Koncentratori kisika jedan su od najjeftinijih i najdostupnijih izvora kisika u zdravstvenim ustanovama, ali i u kućnim uvjetima gdje su napajanja pouzdana. Provođenje i...
LIJEČENJE RADIKALNOM RADIOTERAPIJOM BOLESNIKA S RAKOM PROSTATE
LIJEČENJE RADIKALNOM RADIOTERAPIJOM BOLESNIKA S RAKOM PROSTATE
Tino Tafra
Tema ovog završnog rada je prikaz liječenja radioterapijom karcinoma prostate. Karcinom prostate je drugi najčešći karcinom s obzirom na incidenciju raka u muškaraca, a što se tiče mortaliteta nalazi se takoĎer na drugom mjestu raka u muškaraca. Obzirom na navedeno veliki broj oboljelih zahtjeva pravovremeno, što ranije postavljanje dijagnoze. Metode koje koristimo u postavaljanju dijagnoze su: odreĎivanje vrijednosti prostata specifičnog antigena, transrektalni ultrazvuk, CT i...
LIJEČENJE RADIKALNOM TERAPIJOM BOLESNICA S RAKOM DOJKE
LIJEČENJE RADIKALNOM TERAPIJOM BOLESNICA S RAKOM DOJKE
Filip Dujmić
Karcinom dojke je najučestaliji malignom u ţena u svijetu. Stopa preţivljenja varira diljem svijeta, ali je i dalje treći po učestalosti uzrok smrti ţena. U najvećem broju slučajeva etiologija raka dojke ostaje nepoznata. Postoji nekoliko do sada poznatih čimbenika rizika, meĎu kojima su najizraţeniji starija ţivotna dob i pozitivna obiteljska anamneza. Cilj preventivnih mamografskih pregleda je otkrivanje raka dojke u ranoj fazi bolesti kada je svrha liječenja potpuno...
LIJEČENJE SIDEROPENIČNE ANEMIJE U TRUDNOĆI
LIJEČENJE SIDEROPENIČNE ANEMIJE U TRUDNOĆI
Ines Jambrović
Sideropenična anemija rasprostranjena je diljem svijeta, no češća je u nerazvijenim zemljama. U trenu začeća mnoge žene nemaju dovoljne zalihe željeza koje bi zadovoljile povećane zahtjeve trudnoće, koje se procjenjuju na 900 mg, ili 15 mg na dan. Definira se kao vrijednost hemoglobina <110 g/L u prvom i trećem tromjesečju, te <105g/L u drugom tromjesečju. Najpouzdaniji dijagnostički test je serumski feritin, čije vrijednosti za postavljanje dijagnoze moraju biti <30 μg/L....
LIMFOSCINTIGRAFIJA KOD LIMFEDEMA
LIMFOSCINTIGRAFIJA KOD LIMFEDEMA
Matea Kunštek
Limfoscintigrafija je neinvazivna slikovna dijagnostička metoda u nuklearnoj medicini koja služi za utvrđivanje prohodnosti limfatičnog sustava kod pacijenata s nerazjašnjenim oticanjem nogu ili ruku. Postupak snimanja i priprema radiofarmaka opisani su u ovome radu. Retrospektivna analiza dokumentacije od 27 pacijenata upućenih na pretragu limfoscintigrafije u svrhu potvrde i utvđivanja uzroka nastanka limfedema u Klinički zavod za nuklearnu medicinu KBC Rijeka, u vremenskom...
LOKALIZACIJA PROTEINA PVR I TESTIRANJE ANTI-PVR PROTUTIJELA
LOKALIZACIJA PROTEINA PVR I TESTIRANJE ANTI-PVR PROTUTIJELA
Ilara Mlinar
Poliovirusni receptor (PVR) je stanični površinski protein uključen u nekoliko procesa u ljudskom organizmu, poput stanične pokretljivosti i imunološkog nadzora. S obzirom na njegovu pojačanu izraženost na gotovo svim vrstama stanica tumora, kao i na činjenicu da tumorske stanice luče topivi oblik poliovirusnog receptora, njegova uloga u razvoju tumora je predmet intenzivnog istraživanja. Osim što utječe na biologiju tumorskih stanica koje ga izražavaju, npr. u vidu...
LUMBALNI BOLNI SINDROM-KIRURŠKO I KONZERVATIVNO LIJEČENJE
LUMBALNI BOLNI SINDROM-KIRURŠKO I KONZERVATIVNO LIJEČENJE
Petra Pilčić
Križobolja je najčešći razlog traženja medicinske intervencije, drugi je po redu uzrok izostajanja s posla i povezana je s visokim direktnim i indirektnim troškovima, pa je veliki zdravstveni, socijalni i ekonomski problem koji utječe na kvalitetu života. Konzervativno liječenje boli u lumbalnoj kralježnici tradicionalno je empirijski te je kratkoročni cilj smanjenje boli. Nakon prestanka akutne boli slijedi prava rehabilitacija fizioterapijom.Cilj fizioterapijskog tretmana trebao...

Pages