Pages

ZADOVOLJSTVO I IZGARANJE NA POSLU DJELATNIKA U SANITETSKOM PRIJEVOZU DOMA ZDRAVLJA PGŽ
ZADOVOLJSTVO I IZGARANJE NA POSLU DJELATNIKA U SANITETSKOM PRIJEVOZU DOMA ZDRAVLJA PGŽ
Vukica Justić
Stres na poslu i izgaranje kao posljedica dugoročne izloženosti stresu je globalni problem i predmet istraživanja mnogih znanstvenika i studenata u cijelom svijetu. Cilj ovog istraživanja je ispitati izloženost i uzroke izgaranja na poslu djelatnika sanitetskog prijevoza Doma zdravlja PGŽ te ispitati razliku intenziteta izgaranja na poslu obzirom na spol, dob i zanimanje. Također, cilj je definirati probleme i uzroke stresa u ovoj djelatnosti. Za potrebe istraživanja korišten je...
ZADOVOLJSTVO I MOTIVIRANOST STUDENTA PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA SESTRINSTVA NA FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U RIJECI
ZADOVOLJSTVO I MOTIVIRANOST STUDENTA PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA SESTRINSTVA NA FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U RIJECI
Mirjana Manojlović
Istraživanje koje je provedeno na studentima preddiplomske i diplomske razine studija na redovitome i izvanrednome studiju za cilj je imalo saznati njihovu razinu zadovoljstva studijem odnosno različitim elementima studija, doznati motive za upis te utvrditi očekivanja studenata prilikom upisa te završetka studijskog programa. Istraživanjem se doznalo da su studenti diplomskih studija zadovoljniji studijem od studenata preddiplomskog studija, da ne postoje razlike između...
ZADOVOLJSTVO I PRIMJENA WINBIS IN2 BOLNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA U RADU FIZIOTERAPEUTA
ZADOVOLJSTVO I PRIMJENA WINBIS IN2 BOLNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA U RADU FIZIOTERAPEUTA
Ilija Barba
Cilj: Utvrditi koriste li fizioterapeuti bolnički informacijski sustav pri svakodnevnom radu i koliko su njime zadovoljni. Metode: Ispitivanje je provedeno anketnim upitnikom na prigodnom uzorku fizioterapeuta. Upitnik ima 4 dijela. Prvi dio upitnika obuhvaća demografske podatke, drugi dio pitanja vezana uz stručnu spremu, radni staž, vrstu ustanove u kojoj ispitanik obavlja djelatnost, posjedovanje računala na radnom mjestu i korištenju bolničkog informacijskog sustava WinBIS....
ZADOVOLJSTVO KAVALITETOM ŽIVOTA U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „CVJETNI DOM“ ŠIBENIK
ZADOVOLJSTVO KAVALITETOM ŽIVOTA U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „CVJETNI DOM“ ŠIBENIK
Anđela Šišak
Životnom standardu starijih osoba potrebno je posvećivati posebnu pozornost upravo i zbog toga se osiguravanju njihovog ugodnog življenja posvećuje velika pozornost. Često se u javnosti mogu čuti mišljenja kako usluge u domovima za starije i nemoćne osobe nisu zadovoljavajuće kvalitete i upravo zbog navedenog, a u skladu sa dosadašnjim praktičnim iskustvom i spoznajama cilj ovog istraživanja je spoznati zadovoljstvo kvalitetom života korisnika usluga u Domu za starije i...
ZADOVOLJSTVO KVALITETOM ŽIVOTA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
ZADOVOLJSTVO KVALITETOM ŽIVOTA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
Goran Junačko
Prateći trend demografskog starenja stanovništva Republika Hrvatska se približila razvijenim zemljama Europe gdje zauzima osmo mjesto sa 20.1% stanovništva životne dobi 65 i više godina ( Eurostat 2018. ). Udio starog stanovništva u Hrvatskoj je svakim danom sve veći čemu najviše doprinosi današnji način života i emigracija mladih. Unatoč sve većem broju starijih osoba u društvu, još uvijek je mali broj istraživanja koja se bave kvalitetom života tog dijela populacije....
ZADOVOLJSTVO MEDICINSKIH SESTARA /TEHNIČARA EDUKACIJOM NA PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM STUDIJU SESTRINSTVA NA FZS
ZADOVOLJSTVO MEDICINSKIH SESTARA /TEHNIČARA EDUKACIJOM NA PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM STUDIJU SESTRINSTVA NA FZS
Ana Grdić
Provedeno je istraživanje o zadovoljsvtu medicinskih sestara – tehničara na Fakultetu zravstvenih studija u Rijeci. Istraživanje je provedeno anonimnim anketnim upitnikom na ukupno 104 ispitanika, od kojih je 63 ispitanika preddiplomskog studija, te 41 ispitanik diplomskog studija. Cilj je istraživanja otkriti koliko je stupanj zadovoljstva studenata na preddiplomskog i diplomskom studiju, te rezultate objektivno sagledati. Dobiveni rezultati istraživanja su srednja ocjena...
ZADOVOLJSTVO MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA NJIHOVIM POSLOM NA INTERNOJ KLINICI KBC RIJEKA
ZADOVOLJSTVO MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA NJIHOVIM POSLOM NA INTERNOJ KLINICI KBC RIJEKA
Mirela Šimić
Zadovoljstvo poslom je psihološki odgovor pojedinca na njegov posao, odnosno komponente i procese njegova posla. Cilj istraživanja: Ispitati zadovoljstvo medicinskih sestara/tehničara njihovim poslom na Internoj klinici KBC Rijeka Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 105 medicinskih sestara/tehničara, od kojih su 56 ispitanika medicinske/i sestre/tehničari srednje stručne spreme, 49 više stručne spreme i 0 visoke stručne spreme. Za potrebe istraživanja...
ZADOVOLJSTVO OVISNIKA O ALKOHOLU LIJEČENJEM U DNEVNOJ BOLNICI
ZADOVOLJSTVO OVISNIKA O ALKOHOLU LIJEČENJEM U DNEVNOJ BOLNICI
Irena Jedriško
Alkoholizam je jedan od najrasprostranjenijih društvenih problema koji uzrokuje ozbiljne fizičke, društvene i duševne posljedice. Cilj ovog rada je istraživanje zadovoljstva liječenjem od ovisnosti o alkoholu u dnevnoj bolnici, te učinak tog liječenja na zadovoljstvo kvalitetom života. U fokusu ovog istraživanja bili su obiteljski odnosi, mentalno i opće zdravlje i ukupna kvaliteta života. Istraživanje je provedeno na 60 ispitanika liječenih u dnevnoj bolnici Zavoda za...
ZADOVOLJSTVO POSLOM FIZIOTERAPEUTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZADOVOLJSTVO POSLOM FIZIOTERAPEUTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Paula Senković
Uvod: Svjetska konfederacija za fizioterapiju (WCPT) zagovara da je profesija fizioterapije odgovorna za određivanje opsega prakse i definiranje same uloge fizioterapeuta. Smatra se da je zadovoljstvo poslom povezano s uspješnošću posla. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), zemlje se neprekidno suočavaju s izazovima u izgradnji ljudskih kapaciteta unutar sustava zdravstvene zaštite. Zadovoljstvo poslom karakterizira podudaranje između očekivanja i dobitaka zaposlenika od...
ZADOVOLJSTVO STUDENATA S PREHRANOM TIJEKOM STUDIRANJA
ZADOVOLJSTVO STUDENATA S PREHRANOM TIJEKOM STUDIRANJA
Ivana Blažeka
Uvod: Prehrana je jedan od najvažnijih dijelova ljudske svakodnevnice i ima velik utjecaj na zdravlje čovjeka. Prehrambene navike počinju se stjecati u djetinjstvu te se postepeno razvijaju. Prelazak iz srednje škole na fakultet nosi sa sobom mnoge promjene kod svake osobe, a određene promjene mogu utjecati i na način i kvalitetu prehrane. Ciljevi: Cilj ovog rada je prikupiti podatke o zadovoljstvu s prehranom studenata redovnog studija Sestrinstvo na Fakultetu zdravstvenih studija u...
ZADOVOLJSTVO STUDENTA KVALITETOM DIPLOMSKIH STUDIJA NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U RIJECI
ZADOVOLJSTVO STUDENTA KVALITETOM DIPLOMSKIH STUDIJA NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U RIJECI
Maria - Helena Ružić
CILJ: Cilj istraţivanja je ispitati stupanj zadovoljstva studenata kvalitetom studija i njihova očekivanja od diplomskih studija na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. ISPITANICI I METODE: Formirano je pet subskala koje su s obzirom na sadrţaj čestica u upitniku nazvane: pitanja vezana uz studijski program i kvalitetu nastave (F1), rad službi i uvjeti studiranja (F2), pitanja vezana uz izvedbu nastave i vrednovanje znanja (F3), pitanja vezana uz odnos prema studentima...
ZAHTJEVNOST SESTRINSKE SKRBI U JEDINICAMA INTENZIVNOG LIJEČENJA
ZAHTJEVNOST SESTRINSKE SKRBI U JEDINICAMA INTENZIVNOG LIJEČENJA
Laura Ivošević
Jedinica intenzivnog liječenja specifičan je odjel po mnogočemu. Za razliku od drugih odjela, JIL mora biti prostorno isplaniran kako bi bio u što boljoj vezi s drugim odjelima i djelatnostima (operacijska sala, hitni trakt, sterilizacija, laboratorij...), rade se specifični medicinsko tehnički zahvati (traheotomija, brohnoskopija), jedini je odjel na kojemu su bolesnici na mehaničkooj ventilaciji te se koriste drugim uređajima koji se na ostalim odjelima ne koriste (ECMO,...

Pages